ភាសាចិននៅលើ MyPhsar

. 1 min read

ភាសាចិន គឺជាភាសា មួយដែលប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិន និង ប្រទេសផ្សេងៗទៀត។ ហើយក៏ជាភាសាមួយ ដែលមានចំនួនអ្នកនិយាយច្រើនជាងគេនៅពិភពលោកផងដែរ។ ហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយអំពីភាសាចិន? ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី និង វេបសាយរបស់ MyPhsar ជាភាសាចិនបាន! ហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកដែលចេះអានភាសាចិនទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងរៀនភាសាចិននិងចង់បានកន្លែងរៀនមួយបន្ថែមទៀត។ នៅខាងក្រោមនេះអ្នកអាចមើលរូបភាពពី កម្មវិធី និង វេបសាយ របស់ MyPhsar ដែលបង្ហាញពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅលើ MyPhsar។

នៅលើ website www.myphsar.com

myphsarr

Screen-Shot-2018-10-05-at-11.17.34

apka

កំុភ្លេចdownloadកម្មវិធីម៉ាយផ្សារតាម App StoreGoogle Play Store